תנאי שימוש

תקנון ותנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט shelfie.co.il ("האתר"). תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר. מפעיל האתר ו/או בעלת הזכויות באתר הינו שלפי, ש.מ. מספר _______ ("השותפות" או "הנהלת האתר"), מאפשר גישה לאתר זה, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

 1. כללי

  • תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין השותפות לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או המשתמש בדרך אחרת באתר עבור כל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי בו, במישרין או בעקיפין ("המשתמש" או "המשתמשים").
  • עצם השימוש והפעילות של המשתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות והשותפות רואה בו כמי שקרא תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר.
  • התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר.
  • כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון או לכל מטרה אחרת.
  • חלק מהפעולות באתר עשויות להיות כפופות לתנאי שימוש נוספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהן.
 2. השימוש באתר

  • השימוש באתר נועד לספק לציבור הרחב מידע אודות פעילותיה ומוצריה של השותפות ו/או שירותים בקשר עמם.
  • השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, לרבות תוכנות המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכיל תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
  • אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – אם אותם אמצעים משנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים וכו').
  • אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או שירותים הניתנים במסגרתו בתוך מסגרת (Frame) או בכל דרך אחרת, גלויה או סמויה.
  • אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות, ואין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על חוק.
  • ניתן להפנות ולקשר רק לעמוד כלשהו באתר כמו שהוא (AS-IS). יש להבטיח שכתובתו המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות ו/או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. כמו כן, אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים.
  • המשתמש באתר מתחייב באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר (אם וככל שיפרסם ו/או יעביר מידע כאמור). מובהר כי המידע כאמור אינו מבטא את דעת השותפות או את עמדתה ואין בפרסומו ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. השותפות אינה מקבלת כל אחריות לתכנים ומידע המפורסמים או מועברים בין משתמשים, והאחריות המלאה בענין היא על המשתמש שפרסם או העביר אותם.
  • מאחר שהתכנים באתר יהיו חשופים למשתמשי רשת האינטרנט, מומלץ כי כל משתמש יתייחס בזהירות ובקפידה לתכנים ולמידע המתפרסמים או מועברים על ידו באמצעות האתר.
 3. המידע באתר

  • יתכן וחלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר מקורם בצדדים שלישיים, ועל כן, לחברה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין השותפות ערבה למידת דיוקו. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו. במקרים כאמור, לקבלת מידע מלא יש לפנות לצד השלישי כאמור.
  • זולת אם נאמר במפורש אחרת, תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, אין הם מחייבים, אין להסתמך עליהם, ויתכנו הבדלים בינם לבין מוצרי השותפות כפי שהם במציאות.
  • המידע הכלול באתר נכון למועד פרסומו. השותפות שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת ומעת לעת. השותפות שומרת על זכותה להגביל תכנים מסוימים ו/או את הגישה לשירותי האתר, כולם או חלקם ו/או לסיים את פעילותו.
 4. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט

  • באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לעמודים, לתכנים ולאתרי אינטרנט שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי השותפות או מטעמה והשותפות אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם ("לינקים"). השותפות לא תישא באחריות ללינקים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או הסכמת השותפות לתוכנו.
  • הלינקים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים ואין השותפות ערבה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם. השותפות אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. כן, השותפות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.
  • השותפות אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר, ככל שיימצאו, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. השותפות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים ו/או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.
  • כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות התכנים ו/או הפרסומות המופיעים באתר, תתבצע ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי הנוגע בדבר ועל אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את התכנים ו/או הפרסומות כאמור, טיבם, דיוקם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים, ובכלל זה לבחון את המידע המלא המופיע לגביו על גבי אריזת המוצר. השותפות איננה צד לכל עסקה ו/או התקשרות כאמור, והיא לא תישא באחריות לכל פניה ו/או טענה של המשתמש כלפי הגוף מולו בוצעה ההתקשרות כאמור.
 5. אופן ביצוע ההזמנה ורכישה באתר

  • רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע הסכמתו, במקום ובאופן שידרש לעשות כן, לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של השותפות.
  • רכישת מוצרים באתר תתאפשר באמצעות כרטיסי האשראי הבאים בלבד: אמריקן אקספרס, מאסטרכארד, ישרכארט, ויזה ולאומי קארד או בהעברה בנקאית באמצעות אפליקציית Bit (מופעלת על ידי בנק הפועלים). רכישת מוצרים לא תתאפשר באמצעות כרטיסי אשראי שאינם נמנים על הכרטיסים הנ"ל לרבות מסוג דיינרס ו/או כרטיסי חיוב עם כתובת חיוב מחוץ לישראל ו/או באמצעות תשלום מזומן בעת ביצוע המסירה ו/או באמצעות שיקים.
  • על כל משתמש לעשות שימוש בכרטיס אשראי הנושא את שמו בלבד. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, על השימוש בכרטיס האשראי כאמור להיעשות על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי. המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את השותפות באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור.
  • לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו. בתום הליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על הלקוח למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום.
  • על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון, מלא, מעודכן ומדויק. השותפות אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
  • לאחר השלמת ביצוע ההזמנה וקבלת אישור פרטי הרכישה על ידי חברת האשראי, יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת הדוא"ל אותה הזין בעת ביצוע הרכישה. אם לא מתקבל אישור הזמנה בתוך 24 שעות לאחר ביצועה, מוצע ליצור עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר בקישור הבא: קישור
  • אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, תודיע השותפות ללקוח את דבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר. מובהר כי אנו לא נישא באחריות כלשהי לעיכוב או אי-מסירה של הזמנה במקרה כאמור.
  • מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לעיל לא תחייב את השותפות בכל דרך שהיא.
  • מובהר בזה כי מרגע שבוצעה הזמנה, לא ניתן באמצעות האתר לשנותה ו/או לבטלה. במקרה שהלקוח מעוניין לשאול שאלות לגבי הזמנה שביצע, או לבקש לשנות ו/או לבטל ההזמנה, ככל שהדבר ניתן בכפוף להוראות תקנון זה, עליו לפנות ללא דיחוי לשירות הלקוחות של השותפות באמצעות דף צור קשר בקישור או בוואצאפ במספר הטלפון של החנות 0552783576.
 6. אספקת והובלת מוצרים

  • בכפוף לתשלום מלא בגין המוצרים שרכש הלקוח דרך האתר, תספק השותפות ללקוח את המוצרים, באמצעות משלוח לכתובת הלקוח. המוצרים יסופקו לכתובת הלקוח כפי שהוזנה באתר על ידי הלקוח, על פי רוב, עד חמישה (5) ימי עסקים (לאחר היום שבו הושלמה ההזמנה), אלא אם נודיע אחרת ללקוח. מובהר בזה כי לא ניתן לתאם מועד ספציפי למשלוח והוא יסופק בתוך טווח הזמן האמור לעיל (הזמנות שנקלטו במערכת עד שעה 16:00 יטופלו, ככל הניתן, באותו יום עסקים. הזמנות שנקלטו לאחר השעה 16:00 יטופלו, ככל הניתן, ביום העסקים למחרת. הזמנות שנקלטו בימי שישי ושבת ובערבי חג וימי חג, יטופלו, ככל הניתן, ביום ראשון או יום החול העוקב שלאחר מכן).
  • אספקת המוצרים שבהזמנה כפופה לקיום המוצרים במלאי, וכן לכך שהמוצרים זמינים למשלוח בתוך זמן סביר. עם זאת, השותפות אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים שבהזמנה, בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד השותפות בנושא. במקרה בו לא ניתן לספק מוצר שהוזמן (עקב אי-זמינות במלאי או מכל סיבה אחרת), השותפות תנסה ליצור קשר עם המזמין, בהתאם לפרטים שמסר בהליך ההרשמה, על מנת לבחון אפשרות לספק מוצר חלופי, ככל שקיים, על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח אינו מעונין במוצר החלופי אשר סופק לו, הלקוח רשאי להחזיר את המוצר בו במקום לשליח בעת האספקה או לחלופין ליצור קשר עם השותפות, להחזיר את המוצר החלופי ולקבל זיכוי. למען הסר ספק, מובהר כי למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד השותפות במקרה של אי-אספקת מוצר שהוזמן ו/או במקרה שסופק מוצר חלופי במקום המוצר שהוזמן.
  • אין באפשרות השותפות לשלוח את המוצרים לכתובת שהיא תא דואר או לכתובת מחוץ למדינת ישראל. יתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר. יובהר כי השירות שניתן מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי השותפות לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי אספקת המוצרים כפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב).
  • מובהר כי רכישת המוצרים ואספקתם אפשרית אך ורק כאשר מען האספקה המבוקש מצוי בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את האספקה. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות על הלקוח לחץ כאן.
  • בגין הזמנות מהאתר לא יחוייב הלקוח בדמי משלוח. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי ותעריפי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על כך.
  • במקרה בו המשלוח לא הגיע ללקוח בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הזין הלקוח כתובת שגויה ו/או לא היה נוכח בכתובת המשלוח ו/או לא היה זמין במועד המשלוח, יוחזר המשלוח לחברה. במקרה כאמור, על הלקוח לפנות ביוזמתו לחברה לצורך תאום מועד אספקה בשנית, ובמקרה שכזה יהיה עליו לשאת בעלות המשלוח, וזאת גם אם המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח. אי-תאום מועד משלוח חדש לא יפטור את הלקוח מתשלום על ההזמנה שבוצעה על ידו.
  • בעת מילוי הפרטים הנדרשים ו/או במידה השליח יצור קשר עם הלקוח, יוכל הלקוח לציין כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים ו/או במקרה של קלקול המוצרים, והלקוח יחויב במלוא סכום הרכישה ודמי המשלוח. למרות האמור, לחברה שיקול דעת בלעדי לקבוע כי במקרים מסוימים לא תתאפשר השארת המוצרים בסמוך לדלת מען האספקה (למשל – במקרה שההזמנה כוללת מוצרים יקרי ערך, במקרה של רכישה באמצעות כרטיס אשראי של תייר) וכן כי במקרים מסוימים מחויבת השארת המוצרים בסמוך לדלת מען האספקה.
  • זמני אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד, קרי, ימי ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג. מובהר כי שעון השרת בו מופעל אתר השותפות יהווה ראיה סופית ומכרעת לענין שעת אישור ההזמנה ושעת הוצאת החשבון על ידי השותפות.
  • אי עמידת השותפות במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא, לא יפטור את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.
  • אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בהתאם למדיניות האריזה של השותפות (באריזות קרטון ייעודי ו/או בכל אריזה אחרת), ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מדיניות החזרת מוצרים

  • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
  • במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע כל כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את השלמת / החלפת / החזרת המוצרים ו/או את החיוב ו/או את הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו. מובהר כי השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר תחויב אף היא בדמי משלוח.
  • הלקוח רשאי להחזיר מוצרים לחברה תוך ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר ו/או בהתאם להוראות החוק, ובלבד שאין מדובר במוצרי מזון ו/או מוצרים פסידים (מתקלקלים או מתכלים) וכן שהם הוחזרו במצב תקין, לא נעשה בהם שימוש, והם נמצאים באריזתם המקורית שלא נפתחה ולא נפגעה. השותפות היא זו שתכריע על פי שיקול דעתה אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל. לא ניתן להחזיר מוצר מבלי שהוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט / מארז). האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("חוק הגנת הצרכן"), ככל שהן חלות.
  • הזכות לביטול כאמור בסעיף 7 עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח).
  • במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה/ קופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה / הטבה/ קופון.
 8. ביטול עסקה על ידי השותפות

  • השותפות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש ו/או לא לאשר הזמנה של משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש; (ב) בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, ובכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ג) אם יתברר כי המשתמש מסר פרטים שגויים; (ד) אם קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי; (ה) אם ישנו למשתמש חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו; (ו) אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה הרכישה. בוטלה ההזמנה כאמור, השותפות לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; (ח) במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו; (ט) בכל מקרה אשר מחמת כח עליון אין באפשרות השותפות לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק למשתמש את המוצרים שנרכשו על ידו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת; (י) במקרה בו נפלה טעות ו/או תקלה במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה, טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח. בוטלה העסקה כאמור במי מהחלופות הנ"ל, השותפות לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי;
 9. הצטרפות למאגר צרכנים

  • האתר עשוי לאפשר הצטרפות למאגר צרכנים של השותפות ("מאגר הצרכנים"). הצטרפות למאגר הצרכנים והשימוש בשירותיו כפופים לתנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יתבקש המשתמש למסור פרטיים אישיים וכן ייתכן ויתבקש ליתן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטים אלו לצורך משלוח פרסומים (לרבות פרסום ממוקד) על ידי השותפות. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע את האפשרות להצטרף למאגר הצרכנים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו.
 10. זכויות יוצרים וקניין רוחני

  • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain name"), הפטנטים, השמות, סימני המסחר, המדגמים, זכויות היוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם קניינם הבלעדי של השותפות, והם מוגנים על ידי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. השימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית ואין להעתיק, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשכפל, למכור, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור לכך מראש ובכתב מבעלי הזכויות כאמור.
  • כל זכויות הקניין הרוחני של תכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר על פי הרשאה שניתנה לחברה יהיו שייכות לצד השלישי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור תכנים אלו בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים.
  • בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכנים ו/או מידע כלשהו לאתר, יש משום אישור של המשתמש כי כלל הזכויות בתכנים כאמור מצויים בבעלותו, וככל שלא כך הדבר, כי המשתמש אוחז באישור כדין לעשות שימוש בתכנים כאמור, ובאופן כאמור, דהיינו להעלות ו/או לפרסם ו/או למסור את התכנים באתר. מובהר כי השותפות לא תישא בכל אחריות כתוצאה מפרסום ו/או העלאה ו/או מסירת תכני משתמשים, והמשתמש האחראי לאמור יפצה את השותפות בגין כל נזק שיגרם לה עקב כך.
  • בעצם העלאת ו/או פרסום ו/או מסירה של תכנים ו/או מידע כלשהו לאתר, יש משום הסכמה של המשתמש להעניק לחברה, רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשכפל, למכור, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, לתרגם ו/או לבצע כל פעולה אחרת בתכנים כאמור, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של השותפות, הן באתר והן בכל מדיה אחרת כפי שתראה היא לנכון. השותפות לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה. הכל בכפוף למדיניות הפרטיות של השותפות.
 11. אחריות השותפות

  • כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם ("AS IS"). השותפות לא מביעים עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישאנה באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ"ב בגין השימוש באתר וכן לא יהיו אחראיות לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.
  • השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי השותפות ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.
  • השותפות לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, השותפות לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות השותפות או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
  • השותפות מנהלת ומפעילה את האתר כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי השותפות לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה.
  • המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את השותפות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, המשתמש ישפה את השותפות בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש של המשתמש באתר.
 12. שינויים באתר

  • השותפות רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי השותפות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי השותפות תהיה רשאית להסיר את האתר מהאינטרנט או איזה מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.
 13. שונות

  • תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין השותפות ביחס לשימוש באתר, והם מחליפים לחלוטין כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין השותפות ביחס לשימוש באתר. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.
  • השותפות רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם, וכן היא עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים המתוארים בו, לרבות גביית תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר – כל האמור לעיל בלא צורך להודיע על כך מראש.
  • השותפות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט השותפות כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה השותפות אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל.

המונח "תוכן" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 • תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.
 • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.
 • אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.
דילוג לתוכן